Kurdistan University of Medical Sciences, Tohid hospital

Kurdistan University of Medical Sciences, Tohid hospital

Corresponder: Dr. Kourosh Sheikh ahmadi
Phone: +98 87 33286112-5
Tohid hospital, Geryashan Blvd, Sanandaj, Iran
team member
MD / Physician
Kourosh Sheikh Ahmadi

Assistant Professor of Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran